Ngày khám sức khoẻ định kỳ của anh em lái xe Hiếu Hoa.

“An toàn cho bạn, an toàn cho tôi, an toàn cho tất cả mọi người” 😍😍